Skip to content

INTEGRITETSPOLICY / PRIVACY POLICY

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Personuppgiftsansvarig

VivBon är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Kontaktperson för hantering av personuppgifter

gdpr@vivbon.se

+46737253206

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Känsliga uppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Vad använder vi personuppgifterna till?

Vi använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:
 
  • Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist
  • Administration av RUT
  • Marknadsföring
  • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott. 
 
Nedan får du mer information om varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 

Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Personuppgifter: 

Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Boendeuppgifter såsom adress, portkod, nyckel och vid tillgång till hemmet. 
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation. 
Känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter och uppgifter.

Vad vi gör: 

Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera våra tjänster och ge kundservice. Dessa personuppgifter delas även med bokföringsleverantören Fortnox samt Skatteverket.
 
Om du beställer våra nannytjänst eller Senior Service så behöver vi även få information om eventuella allergi eller annan nödvändig hälsoinformation s.k. känsliga personuppgifter. Om dessa uppgifter är nödvändiga för att utföra vår tjänst så kommer de raderas efter att de har behandlats.
 
Om det uppstår en tvist, t.ex. om betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund: 

Fullgörande av avtal. Vi behöver dock få ditt uttryckliga samtycke om du lämnar ut personuppgifter känsliga personuppgifter om dig själv eller ditt barn till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Lagringstid: 

Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet, från att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning eller från att ditt avtal sägs upp. Uppgifterna får sparas längre om de behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk, t.ex. vid tvist om betalning
 

Dina rättigheter: 

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke till att låta oss använda ditt barns personuppgifter kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att fortsättningsvis tillhandahålla barnpassningstjänsten till dig eftersom vi inte vill utsätta ditt barn för någon fara. 
 

Administration av RUT

Personuppgifter: 
Avdragsuppgifter såsom beställda tjänster och personnummer. Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress

Vad vi gör: 

Vi använder dina personuppgifter för att på uppdrag av dig kunna leverera, fakturera och hantera RUT-avdragsansökningar för din räkning. Dessa uppgifter delas med Skatteverket.

Laglig grund: 

Avtal/Rättslig skyldighet (i den utsträckning vi behöver spara informationen för att kunna visa att vi beräknat RUT avdraget rätt)

Lagringstid: 

Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för administration av RUT-avdrag samt därefter under så lång tid som det finns en möjlighet att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras. Uppgifterna skall en enligt bokföringslagen sparas upp till 7 år. 

Dina rättigheter: 

Om du återkallar ditt samtycke är så kan du inte använda våra tjänster på avsett sätt. 
 

Marknadsföring

Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. 

Vad vi gör: 

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår och, med ditt godkännande, marknadsföring i syfte att skicka direktreklam och information om erbjudanden, tjänster, nyheter och tävlingar till dig.

Laglig grund:

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om vissa lagkrav är uppfyllda) Samtycke vid marknadsföring av våra (om lagen kräver det) och våra samarbetspartners produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system)

Lagringstid: 

För dig som är kund hos oss:
Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet, dvs. till dess att din beställning är levererad och betald eller att avtalet sägs upp. Sammanlagt sparas därför uppgifterna i totalt 24 månader från din senaste beställning om du beställer enskilda tjänster eller från att ditt avtal sägs upp. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring under den tiden. 
För dig som ännu inte är kund hos oss:
Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 3 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Det förutsätter förstås att du inte motsatt dig direktmarknadsföring. Om du väljer att bli kund hos oss gäller vad som framgår under rubriken ”För dig som är kund hos oss”

Dina rättigheter: 

Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden.
 

Syfte: Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott

Personuppgifter:

Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik

Vad vi gör: 

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bl.a. enligt bokföringslagens krav. Vi delar också dessa personuppgifter med vår bokföringsleverantör Fortnox. Vi kommer också att lämna ut uppgifter om dig om vi får en begäran från åklagare eller polis.

Laglig grund:

Rättslig skyldighet Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.

Lagringstid:

Vi sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag. För bokföringslagen gäller att personuppgifter får sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.

Chat, Email, Webbformulär och Sociala medier (När du kommunicerar med oss, under matchningsprocesser innan du blir kund)

Personuppgifter som samlas upp via vår chat, Email eller webbformulär på webbsidan samt Social Medier är till för att vi skall kunna kontakta dig och ligga till grund för ett underlag för dina önskemål för bruk av våra tjänster. I eventuella matchningsprocesser så delas personuppgifter med eventuella kandidater (VivBon anställda) som valts ut för intervju med dig. Personuppgifterna sparas högst ett år och du kan när som helst begära att dessa tas bort genom att kontakta Personuppgiftsansvarig ovan.

Vi ber ej att skicka känsliga uppgifter, se ovan rubrik ”Känsliga uppgifter“ och ej heller personnummer via chat, mail eller via våra webbformulär.

Om ”Känsliga uppgifter“ måste skickas av någon anledning som kommer dessa radera efter att uppgiften har behandlats. Känsliga uppgifter som nämns i mail eller chattar kommer tas bort efter att uppgifter har behandlats.

DINA RÄTTIGHETER

Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna (se ovan). 

Personuppgiftsansvarig och tillsynsmyndighet

Vi har utsett ett Personuppgiftsansvarig som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vår personuppgiftsansvarig (se ovan Personuppgiftsansvarig)

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall Personuppgiftsansvarig. 

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vårt Personuppgiftsansvarig. 

 

Vart vi skickar dina uppgifter?

PayPal

Vår tjänster där du som kund betalar med PayPal gäller Sekretesspolicyn för PayPal-tjänster – Privacy Policy for PayPal Services.

Vi sparar ej några bankkortsuppgifter.

Kontaktuppgifter spara vi i ett år för att vi skall kunna utföra vår tjänst.

Stripe

Vår tjänster där du som kund betalar med Stripe gäller Sekretesspolicyn för Stripe

Vi sparar ej några bankkortsuppgifter.

Kontaktuppgifter spara vi i ett år för att vi skall kunna utföra vår tjänst.

Partnertjänster

Om du använder vår någon av våra partnertjänster så kommer dessa partners ta del av dina personuppgifter så de kan utföra och ta betalt för sin tjänst. Dessa parters fall under rubriken ”Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist” och  ”Marknadsföring” ovan.

Partnertjänster:

Ally Medical AB

AMA Dental

Healthy Beautiful Life

Zendesk (Chat support logg av chat konverstioner och personuppgifter)

Google Analytic och Google Adwords (loggar ip-adreeser och analyserar webb trafik)

Buffer (Anlyser av Social Medier trafik)

Mailchimp (Lagring av personuppgifter för e-mail utskick och analyser webb trafik)

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

VivBon har procedurer för hantering av dataläckor, potentiella eller faktiska, såsom interna rapportsystem, kontaktvägar och belöningar för hittade programfel. Vi lagar ej känsliga uppgifter på sidan eller i databaser i anslutning till sidan.